Nalazite se u:  Naslovnica arrow Statut udruge
STATUT PDF Ispis E-mail
 

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014), i članka 27. Statuta Udruge, Skupština Udruge specijalaca Domovinskog rata "ORAO" Orahovica-Našice, dana 07. ožujka 2015. godine na svom zasjedanju donosi:

 

S T A T U T

UDRUGE SPECIJALNE POLICIJE

IZ DOMOVINSKOG RATA "ORAO" ORAHOVICA-NAŠICE


I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

1) Udruga SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA "ORAO" ORAHOVICA-NAŠICE (u daljnjem tekstu: Udruga USPDR "ORAO' Orahovica-Našice), je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih specijalaca MUP-a, PU Osječko-Baranjske SJP "ORAO" Osijek i kooptiranih članova, pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih, ekoloških, gospodarskih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja ureduju ustroj i djelovanje udruge.NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

 

l) Puni naziv Udruge: Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata "ORAO"
Orahovica-Našice.

2) Skraćeni naziv Udruge: USPDR "ORAO" Orahovica-Našice.

Članak 3.

 

1) Sjedište Udruge je u Orahovici, Kralja Zvonimira 180.


2) Ovlast za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge, daje se predsjedništvu,
isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu.

 

 PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 4.

 

l) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice djeluje na području Virovititičko-podravske županije, te na područjima koja su izvan ove županije, a 1991. godinu su bili u sastavu PU Osječko-baranjske, te na području Republike Hrvatske.

 Članak 5.

l)  Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice je pravna osoba i upisuje se registar županijskog ureda za opću upravu Virovitičko-podravske županije.


ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 6.

l) Udrugu USPDR "ORAO" Orahovica-Našice zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti predsjednika, Udrugu predstavlja član predsjedništva kojeg ovlasti predsjednik druge.


2) Nesavjesno obnašanje dužnosti predsjednika Udruge, povlači vođenje postupka pri Sudu časti Udruge, a na pismeni prijedlog Udruge.


OBILJEŽJA UDRUGE

Članak 7.

1) Štambilj Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je naziv udruge (Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata), u sredini se nalazi stilizirani znak profila glave orla okrenute u desnu stranu, a u pozadini glave je isječak Hrvatskog povijesnog grba sa četiri polja u čijem gornjem dijelu je natpis ORAO, dok se u donjem dijelu nalazi natpis Orahovica-Našice.

 2) Zastava Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice pravokutnog je oblika i znakom  Udruge s logotipom Udruge.


3) Dan Udruge određuje nadnevak 05.ožujak 1991.godine, dan osnutka Posebne jedinice policije Osijek.


I I

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 8.

 l) Cilj Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice je promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti.


2) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice je vanstranačka i nepolitička udruga.

 

Članak 9.

 l) Djelatnost Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice ostvaruje se:

 - okupljanjem što većeg broja članova Udruge (djelatnog i pričuvnog sastava SJP ORAO Osijek i ostalih pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata)

 - zaštitom statusa i promicanjem interesa  ciljeva članova Udruge

 - promicanjem i održanjem identiteta postrojbe SJP "ORAO" Osijek

 - promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te

promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,

- čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem

i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom

 iskazivanju,

- zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu

- organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu,

- organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji,

- organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge,

- organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge,

- suradnjom 5 nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge,

- sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge,

- organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge,

- djelovanjem u dodjeli činova i odličja članovima udruge, zaslužnim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu činova HV, na način propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli činova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,

- dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad.

 

 

UDRUŽIVANJE I ODNOSI PREMA DRUGIM UDRUGAMA

Članak 10.

l) Poradi ostvarivanja svih ciljeva i interesa Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice može surađivati sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima.

2) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice se može povezati odnosno udružiti u zajednicu Udruga sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, isključivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa.


3) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvarivati i zaštiti pravo i interese svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

 

JAVNOST RADA

Članak 11.

l) Rad udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice je javan.

 

2) Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izviješćima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan način.

 

3) Sa sjednica pojedinih tijela Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice, iznimno javnost se može isključiti u svakom slučaju kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom Udruge određena kao službena tajna.


 4) Službenom tajnom naročito se smatraju:

-  osobni podaci o članovima Udruge,

 - idejni projekti iz djelatnosti Udruge

 - ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase službenom tajnom.

 

 

III

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

1) Udruga ima temeljne, pridružene i počasne članove.

2) Članstvo u Udruzi je dragovoljno.


TEMELJNO ČLANSTVO

Članak 13.

l) Temeljnim članom Udruge može postati državljanin RH, pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava kao i bivši pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava SJP "ORAO" Osijek MUP-a RH, koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, u vremenskom periodu od njenog osnutka 05.03.1991. do 04.08.1995. god., te ostali pripadnici drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata, a sve u skladu s Pravilnikom radu udruge, kojega će donijeti Predsjedništvo na svom prvom zasjedanju:

- koji prihvaća načela i program i Statut Udruge

- izražava spremnost  promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge

- kooptirani članovi iz čl. 1. ovog Statuta

 


PRIDRUŽENO ČLANSTVO

Članak 14.

 l) Pridruženim članom Udruge može postati državljanin RH, osoba koja je u sklopu postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaća postrojbe, a nema uvjeta za prijem u članstvo u svojstvu temeljnog člana.


2) Odluku o prijemu sa statusom pridruženog člana donosi Glavni odbor udruge na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje trećine predsjedništva ili najmanje  10 članova Udruge.

6) Protiv odluke Etičkog povjerenstva može se uložiti žalba Sudu časti u roku od 8 dana.

7) Udruga vodi evidenciju (popis) svih članova Udruge.


8) U popisu članova Udruge zabilježit će se dragovoljno pristupanje u obranu  Republike Hrvatske.


POČASNO ČLANSTVO

Članak 15.

 l) Počasnim članovima udruge mogu postati državljani RH, članovi obitelji poginulog  (djeca, roditelji, supružnik), zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika SJP "ORAO" Osijek MUP-a RH i doprinjeli ugledu Republike Hrvatske.


2) Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.

3) Odluku o prijemu sa statusom počasnog člana, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili većine članova predsjedništva, donosi Glavni odbor.


UČLANJENJE I EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE

Članak 16.

l) Prijam u članstvo obavlja se u sjedištu Udruge.


2) Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.


3) Članom Udruge ne može postati:

- bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije MUP-a RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je počinio teško kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građana i bilo koje kazneno djelo protiv RH,

- bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je tijekom službe odbio zapovijed nadređenog ili nije izvršio zapovijed, ukoliko je time počinio tešku posljedicu za službu ili zadatak, ili je time služba i zadatak bili teško ugrožen,

- bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji se u više mahova usprotivio zapovjedi nadređenoga u vezi sa službom ili pojedinim zadatkom, ili koji je odbio obaviti svoju dužnost ili zadatak,
 - bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je samovoljno napustio postrojbu ili službu i nije se vratio u roku 24 sata, ili je službu napustio prije izvršenja zadatka postrojbe ili kada je za zadatak postrojbe saznao,
 - bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek ukoliko je počinio teže kazneno djelo protiv imovine, posebice krađom, teškom krađom, razbojništvom i razbojničkom krađom.


 4) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Etičko povjerenstvo, koje imenuje Glavni odbor Udruge.


5) Etičko povjerenstvo donosi odluku o prijemu najkasnije u roku od 15 dana.


PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE

Članak 17.

 l) Član Udruge ima pravo:

- birati i biti biran u sva tijela Udruge na prijedlog radnih tijela Udruge ili uz potporu članova Udruge javnim glasovanjem, većinom glasova.

- sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,

- biti obavještavan o radu udruge od strane članova Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima,
- tražiti pomoć od Udruge, ako je kao takova, propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima


Članak 18.

l) Član Udruge ima obveze:
- provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
- pridržavati se i poštivati odredbe Statua, programa i drugih općih akata,
- provoditi odluke tijela Udruge,
- čuvati interese i ugled Udruge,
- poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
- redovito plaćati članarinu.


Članak 19.

l) Odluku o visini članarine donosi predsjedništvo Udruge za svaku kalendarsku godinu.

 

 

 

 

OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE

Članak 20.

l) Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje se izabrani kao i radu sjednice Skupštine Udruge.


2) Tijela Udruge o svom radu podnose izvješća Glavnom odboru Udruge, a Glavni odbor izvješćuje skupštinu Udruge.STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 21.

 l) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.


PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI

Članak 22.

l) Članstvo u Udruzi prestaje:

- isključenjem iz članstva,

- nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom,

- neplaćanjem članarine duže od jedne (1) godine,

- istupanjem iz članstva na osobni zahtjev,

- smrću člana.


2) Član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključivanju donosu Sud časti udruge. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Glavnom odboru u roku od 8 dana. Odluka Glavnog odbora je konačna.

3) Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.


IV

USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

Članak 23.

 l) Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik, djelovanja i rada svih članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.


 2) Inicijativni odbor, Skupština udruge i tijela Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice, prema odredbama ovog Statua i odredbama Zakona o Udrugama.

3) Ustroj Udruge predviđen ovim Statuom mora se uspostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dan od stupanja Statua Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice na snagu.


V


TIJELA UDRUGE

Članak 24.

 

l) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Našice, ima svoja tijela i dužnosnike.

 2) Dužnosnici tijela Udruge mogu biti samo dragovoljci Domovinskog rata sa najmanje provedeno 100 (sto) dana u postrojbi.


Članak 25 .

l) Tijela Udruge su:
- Skupština,
- Predsjedništvo,
- Glavni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Sud časti.

2) Dužnosnici Udruge su:
- Predsjednik,
- Predsjednik Glavnog odbora,
- Dopredsjednik,
- Tajnik.


SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 26.

l) Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.

2) Skupština Udruge je najviše temeljno tijelo Udruge.

 

 

 


ZADAĆA I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 27.

 l) Skupština Udruge:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruge,
- bira i razrješava članove predsjedništva Udruge, Glavnoga odbora, Nadzornoga odbora, Suda časti Udruge i Rizničara,
- donosi program djelatnosti i plan rada Udruge, na prijedlog predsjedništva Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge,
- donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge,
- odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,
- odlučuje o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu Udruga,
 -donosi odluku o prestanku postojanja Udruge,

 -bira i opoziva likvidatora Udruge

2) Skupština udruge radi prema poslovniku kojeg sama donosi.


Članak 28.

1) Skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na predsjedništvo Udruge, osim promjene postojećeg i donošenja novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika Udruge.


Članak 29.

l) Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo Udruge osim Glavnog odbora, Člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge poradi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge.


ZASJEDANJE SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 30.

1) Zasjedanja Skupštine Udruge mogu biti redovna, svečana i izvanredna.


2) Na zasjedanje Skupštine pozivaju se pismenim pozivom svi članovi Udruge, a najkasnije (15) dana prije održavanja zasjedanja Skupštine.


 3) U iznimnim okolnostima obavijest o zasjedanju Skupštine Udruge može biti i drugačije organizirano uz upotrebu medija.


 4) Na zasjedanju skupštine, svi nazočni članovi Udruge čine kvorum.

 
5) Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom članova nazočnih zasjedanju.


Članak 31.

 l) Redovna zasjedanja Skupštine Udruge održavat će se najmanje jednom godišnje, a svake četiri godine redovito izborno zasjedanje, saziva predsjednik Udruge.


2) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju :

 - odluke Glavnog odbora

 - pismenog zahtjeva najmanje 50%+1 članova udruge


3) Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva ili odluke Glavnog odbora. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine Udruge u navedenom roku, istekom roka, izvanredno zasjedanje Skupštine Udruge saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.


PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 32.

 

1) Predsjedništvo Udruge čine:

- predsjednik

- dva (2) dopredsjednika

- predsjednik Glavnog odbora

- predsjednik suda časti

- tajnik


2) Mandat članova predsjedništva traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

3) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena člana umjesto kojeg je imenovanČlanak 32 a.

 l) Glasnogovornik Udruge:
- je predsjednik Udruge ili član Udruge kojeg on ovlasti
- izražava stavove Udruge javnosti, putem medija ili na druge načineZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE

Članak 33.

1) Predsjedništvo Udruge USPDR «ORAO» Orahovica-Našice:

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi pravilnike, pravila, opće i pojedinačne akte Udruge u skladu sa Statutom Udruge radi provedbe zadaća utvrđenih Statutom i odlukama skupštine

- provodi odluke Skupštine Udruge

-donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge

- brine o provedbi svih donesenih odluka poradi ostvarivanja ciljeva Udruge

- predlaže Glavnom odboru program djelatnosti, plan rada i druge aktivnosti Udruge

- upravlja imovinom Udruge i predlaže Glavnom odboru financijski plan za sljedeće  plansko razdoblje

- pokreće različite projekte Udruge

- imenuje komisije i povjerenstva za izvršenje pojedinog zadatka, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja

- povezuje djelatnosti tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihove djelatnosti
- osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno - tehničkih i organizacijskih zadaća
- o svom radu redovito na Skupštini Udruge podnosi izvješće Skupštini udruge kojemu je i odgovorno
 - može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela Udruge (ova odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenjem stegovnog postupka pred Sudom časti, a članu koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom časti ne donese konačna pravomoćna odluka)


SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE

Članak 34.

1) Sjednicu predsjedništva Udruge saziva Predsjednik Udruge, tajnik Udruge po potrebi, a u pravilu najmanje jedan puta mjesečno.

 2) Sjednica predsjedništva Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge.
3) Predsjedništvo Udruge odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova predsjedništva.


PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 35.

1) Predsjednik Udruge je najviši dužnosnik Udruge.

2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge

3) Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge

4) Za izbor predsjednika Udruge potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova Skupštine

5) Predsjednik Udruge ne može biti član Udruge koji u postrojbi nije proveo najmanje sto (100) dana

6) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara predsjedništvu i Skupštini Udruge

7) Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti više puta

ZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 36.

 1) Predsjednik Udruge:

- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- saziva zasjedanje Skupštine,
- brine o provedbi odluka Skupštine i predsjedništva,
- saziva i vodi sjednice predsjedništva Udruge,
- predlaže program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge,
- predlaže financijski plan za narednu kalendarsku godinu,
- brine o korištenju imovine Udruge,
- podnosi redovita izvješća o radu predsjedništva Udruge,
- saziva i vodi tiskovne konferencije,

- dostavlja Zapisnik redovne sjednice skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar udruga.


Članak 37.

Predsjednik Udruge može:

- svojom odlukom ovlastiti jednog od dopredsjednika Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili nenazočnosti

- može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti 5 odredbama ovog Statuta i dati na potvrdu Glavnom odboru, odluka, odluka Glavnog odbora u svezi predmetne odluke je konačna

-uložiti žalbu Sudu časti u roku od 8 dana, na odluku Etičkog povjerenstva kojom ono prima u članstvo moliteljaDOPREDSJEDNICI UDRUGE

Članak 38.

l) Udruga ima dva (2) dopredsjednika koje bira Skupština Udruge


2) Predsjednik Udruge može jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenika predsjednika Udruge


3) Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti

 


TAJNIK UDRUGE

Članak 39.

l) Tajnik udruge je član Udruge koji osigurava pravilan rad dužnosnika i tijela stručnih službi

 Udruge, te obavlja poslove po naloga predsjednika i predsjedništva Udruge

2) Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvrđuje Glavni odbor Udruge na prvoj konstituirajućoj sjednici

3) Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku, predsjedništvu i Skupštini Udruge

 

 

Članak 40.


Tajnik uz pristanak predsjednika, predsjedništva i Skupštine Udruge obavlja sljedeće poslove:
- provodi odluke Skupštine, predsjedništva i predsjednika Udruge

- priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge

- rukovodi obradom administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i organizacijskih zadaća Udruge

- kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programima djelatnosti

- inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge

- predlaže pravilnike o radu Udruge, te podnosi izvješća o njihovu radu


RIZNIČAR UDRUGE

Članak 40a.

l) Rizničar Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvrđuje Glavni odbor Udruge na konstituirajućoj sjednici

2) Rizničar provodi stalnu skrb o pravilnom financijskom poslovanju u skladu sa pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta

3) Rizničar je obavezan o svakoj financijskoj transakciji Udruge dati obavijest Predsjedniku Udruge, a ovisno od konkretnog slučaja (promet većim novčanim iznosima) zatražiti usmenu ili pismenu suglasnost predsjednika ili Glavnog odbora Udruge

4) Rizničar je osobno odgovoran za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje, a podnosi izvješće o svojem radu i stanju financija najmanje jednom mjesečno na sjednici Predsjedništva Udruge i na zahtjev Predsjednika Glavnog Odbora Udruge
5) Rizničar priprema prijedlog godišnjeg financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvješće Glavnom odboru Udruge i Predsjedništvu Udruge na Skupštini iste
6) Rizničar posredstvom Predsjedništva predlaže Glavnom odboru Udruge visinu godišnje članarine za članove Udruge te skrbi o načinu uplata tih članarina na otvoreni račun udruge
7) Pošto je Udruga neprofitna organizacija, rizničar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća prema propisima kojima se ureduje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga

8) Materijalno - financijsko poslovanje Udruge voditi će se putem njenog žiro računa.
9) Udruga će imati ustrojenu analitičku karticu, a financijsko poslovanje će rizničar Udruge voditi u sjedištu Udruge

10) Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedniku, Glavnom odboru i Skupštini Udruge

GLAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 41.

l) Glavni odbor Udruge broji jedanaest (11) članova. Predsjednik Glavnog odbora bira Skupština Udruge, a članove GO potvrđuje Skupština udruge

2) Mandat članova Glavnog odbora traje četiri (4) godine

3) U radu Glavnog odbora sudjeluju Predsjednik ili Dopredsjednik kojega predsjednik za to ovlasti

Članak 42.

l) Tajnik i rizničar Udruge sudjeluju u radu Glavnog odbora bez prava glasa

Članak 43.

l) Predsjednik Glavnog odbora saziva sjednice Glavnog odbora u pravilu najmanje jednom (1) u tri (3) mjeseca, na zahtjev Predsjedništva ili Nadzornog odbora Udruge
2) Glavni odbor konstituira se na prvoj sjednici nakon izbor, a ona se mora zakazati u roku od najviše od najviše trideset (30) dana od izbora na Skupštini Udruge


Članak44.

1) Zadaće i ovlasti Glavnog odbora:
- utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statua Udruge
- između dvije sjednice obavlja funkcije skupštine Udruga
- brine o provedbi odluka skupštine Udruga
- brine o provedbi i ostvarivanju ciljeva Udruge
- usvaja godišnji plan Udruge
- usvaja financijski plan za plansko razdoblje
- imenuje etičko povjerenstvo Udruge
- utvrđuje i predlaže listu kandidata za izbor dužnosnika i tijela Udruge
- utvrđuje listu zastupnika za redovni, izvanredni, svečani i izborni Sabor krovne Udruge
- na prijedlog Predsjedništva određuje visinu i način uplate godišnje članarine
- potvrđuje prijedlog Etičkog povjerenstva za dodjelu odličja Udruge specijalne policije, prijedlog liste za dodjelu vojnih činova, ratnih odličja, pohvalnica, zahvalnica i  priznanja
- može zaustaviti provedbu svih odluka tijela Udruge ukoliko smatra da nisu u skladu s odlukama Statuta Udruge
- odlučuje o pokretanju postupka opoziva izabranih dužnosnika i čelnika Udruge prije isteka njihovih mandata, ukoliko oni neuredno, nesavjesno i nemarno izvršavaju svoje dužnosti i obveze ili ne poštuju odredbe statuta Udruge
- potiče i sudjeluje u osnivanju i organizaciji djelovanja Počasnog zdruga u Udruzi
- u slučaju suspenzije Predsjednika Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge bira vršitelja dužnosti predsjednika Udruge između dva dopredsjednika

- na sjednici Glavnog Odbora odluke se donose natpolovičnim brojem glasova prisutnih s tim da pri donošenju odluka mora nazočiti više od 50% članova Glavnog odbora
- Glavni Odbor radi po poslovniku koji sam donosi

NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 45.

l) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) Udruge je tijelo s nadzorno -  usmjerivačkim zadaćama i ovlastima u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela  Udruge
2) Članove NO bira skupština Udruge
3) NO ima tri (3) člana i to predsjednika NO, i dva (2) člana
4) Predsjednika i članove NO
5) Član NO istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge
6) NO donosi pravilnik o radu NO
7) NO za svoj rad odgovara Skupštini Udruge
8) U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela Udruge, dužnosnika, izvršnih povjerenstava ili odbora Udruge, NO o tome bez odgode izvještava predsjednika i Skupštinu Udruge uz prijedlog mjera i postupaka
9) Mandat članova NO traje četiri (4) godine i može se ponoviti
10) NO je samostalno i neovisno tijelo Udruge i odgovara jedino Skupštini Udruge, ali članovi NO podliježu stegovnim normama Sudu časti Udruge


NADLEŽNOSTI I OVLASTI NADZORNOG ODBOR

Članak 46.

NO Udruge:
- nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom tromjesečno
- nadzire korištenje imovine i materijalno - financijsko poslovanje Udruge najmanje jednom tromjesečno, te vodi brigu da isto bude u skladu sa zakonom propisanim normama i odredbama ovog statuta
- podnosi redovita izvješća predsjedniku i Skupštini Udruge


Članak 47.

 l) Nadzorni odbor Udruge ima pravo bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvršnih komisija i odbora

 

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 48.

l) Sjednicu NO Udruge saziva predsjednik NO u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
2) Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora

 

SUD ČASTI UDRUGE

Članak 49.

l) Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv dužnosnika, članova tijela i cjelokupnog članstva udruge, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti
2) Predsjednika i članove Suda ČASTI BIRA Skupština Udruge
3) Sud časti ima tri (3) člana i to: predsjednika Suda časti i dva (2) člana
4) član suda časti istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge
5) Sud časti donosi pravilnik o radu Suda časti
6) Sud časti za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge
7) Sud časti o svom radu podnosi izvješće predsjedniku i Skupštini Udruge
8) Mandat članova suda traje četiri (4) godine i može se ponoviti


NADLEŽNOSTI I OVLASTI SUDA ČASTI

Članak 50.

1) Sud časti Udruge:
- vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti
- odlučuje o prizivima članova Udruge natpolovičnom većinom, sukladno Statutu i pravilniku o radu Suda časti
- odlučuje o žalbi na odluku Etičkog povjerenstva o članstvu u Udruzi


Članak 51.

l) Posebnim općim aktom Udruge utvrdit će se način pokretanja, postupak, kažnjivi postupci i stegovne mjere (kazne)
2) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti donosi Sud časti Udruge


SJEDNICE SUDA ČASTI I UDRUGE

Članak 52.

l) Sjednicu Suda časti Udruge saziva predsjednik Suda časti po potrebi, a najmanje  jednom u tri (3) mjeseca
2) Sud časti svoje odluke donosi natpolovičnom većinom


POSTUPAK UDALJENJA S DUŽNOSTI

Članak 53.

 l) Dužnosnika Udruge ili člana ustrojstvenog oblika, može se udaljiti s dužnosti (nadalje-suspendirati) poradi:
 - nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,
 - nepoštivanja Pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge,
 - djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.


Članak 54.

 l) Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela Udruge, člana komisije, odbora ili povjerenstva Udruge donosi predsjedništvo Udruge, a na prijedlog predsjednika, jednog dopredsjednika ili najmanje 1/2 članova predsjedništva ali odluku mora u roku od osam (8) dana potvrditi Sud časti.

2) Odluku o suspenziji predsjednika Udruge donosi Skupština udruge, a na prijedlog  predsjedništva ili najmanje 50% članova Skupštine Udruge.

 

Članak 55.


 l) Odluka o suspenziji istodobno predstavlja akt pokretanja ispitnog postupka pred Nadzornim odborom i vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti.

 2) Protiv stegovne odluke Suda časti stranka može uložiti žalbu u roku od osam(8) dana Glavnom odboru Udruge.

3) Predsjednik Udruge je stranka u stegovnom postupku.

4) Odluka Glavnog odbora je konačna.


Članak 56.

 l) U slučaju suspenzije predsjednika Udruge predsjedništvo Udruge predlaže Glavnom odboru imenovanje vršitelja dužnosti Predsjednika Udruge i to jednog od dopredsjednika Udruge.
2) Vršitelj dužnosti Predsjednika Udruge obavlja poslove predsjednika Udruge do dovršetka ispitnog postupka, odnosno do izbora novog predsjednika Udruge.
3) Ako Sud časti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, predsjedništvo Udruge obvezno je , u roku od trideset (30) dana, nakon odluke Suda časti, pokrenuti  postupak za izbor novog predsjednika Udruge prema postupku utvrđenim ovim  statutom.

VI
NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 57.

 l) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim ili javnim glasovanjem.


2) Za izbor u tijela Udruge potrebna je većina glasova nazočnih na Skupštini.


Članak 58.

l) Predsjednik Radnog predsjedništva upoznaje Skupštinu s načinom predlaganja kandidata, sastavom kandidacijskih lista i načinom izbora članova tijela Udruge.


2) Predsjednik Radnog predsjedništva prezentira Skupštini kandidacijske liste čitanjem imena predloženih. U slučaju zahtjeva nazočnih navodi obrazloženje kandidature te poziva kandidata na prihvaćanje kandidature.


3) Ukoliko je predloženi kandidat izočan sa sjednice Skupštine predsjednik Radnog predsjedništva mora priložiti pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature predloženog  kandidata.

 

4) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim ili javnim glasovanjem uz mogućnosti isticanja više kandidata.


Članak 59.

l) Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže imenovanje izbornog povjerenstva od (3) člana (predsjednika komisije i najmanje dva (2) člana).


Članak 60.

1) Predsjednik Izbornog povjerenstva podnosi izvješće Skupštini o rezultatima glasovanja.

2) Izvješće Izbornog povjerenstva mora sadržavati:
 - naziv tijela,
 - listu kandidata za tijelo koje se bira prema broju dobivenih glasova.


Članak 61.

l) Rezultate izbora spram izvješća Izbornog povjerenstva proglašava predsjednik Izbornog povjerenstva.Članak 62.


l) Nakon izvršnih izbora predsjednika, članova predsjedništva, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti USPDR "ORAO" Orahovica-Našice, novoizabrani predsjednik ispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Skupštini na ukazanom povjerenju i preuzima rukovođenje nastavka sjednice Skupštine.


Članak 63.

Izborni materijali i rezultati sjednice Skupštine moraju se čuvati u pismohrani USPDR "ORAO" Orahovica-Našice, do okončanja slijedeće izborne Skupštine. 


TRAJANJE MANDATA

Članak 64.

 1) Dužnosnici i članovi tijela Udruge biraju se na mandat od četiri (4) godine, a isti se može ponoviti.

2) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

3) Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih članova.


VII
KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 65.

l) Predsjedništvo Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor članova u tijela Udruge.

2) Inicijativni odbor poradi osnivačke skupštine predlaže kandidacijske liste za izbor u tijela Udruge i dužnosnike Udruge.

3) na skupštini Udruge može se predložiti do tri (3) kandidata za izbor u predsjedništvo i po jednog  kandidata u ostala tijela Udruge sukladno Izbornom pravilniku.

VIII
IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA
IMOVINE UDRUGE


Članak 66.

l) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretnine i nepokretne stvari Udruge, te druga imovinska prava.

2) Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.


Članak 67.

 1) Udruga imovinu stiče:
 - uplatom članarine članova Udruge,
 - dotacijom sredstava iz državnog proračuna RH, proračuna općina, gradova, županije i fondova,
 - dragovoljnim prilozima i darivanjima od strane donatora,
 - prihodi sa javnih priredbi organiziranih u čast i sjećanje na SJP i njihove  pripadnike.


IX


FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 68.

l) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se ureduje način vođenja knjigovodstva i računovodstva neprofitnih Udruga.


2) Materijalno-financijska sredstva Udruge služe za ostvarivanje djelatnosti Udruge u skladu sa postojećim Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.


3) Način materijalnog i financijskog poslovanja udruge utvrđuje se Pravilnikom o materijalnom financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.


4) Udruga kao temeljni oblik organiziranja, voditi će materijalno-financijsko poslovanje putem žiro-računa Udruge.Članak 69.

 

l) Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.

2) Financijski plan za kalendarsku godinu i završni račun Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog predsjedništva udruge.


3) Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnijeti izvješće o materijalno-financijskom poslovanju i stanju računa udruge, Skupštini Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja i završnog računa.


Članak 70.

l) Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor udruge te  podnosi izvješće predsjedniku i Skupštini Udruge.


Članak 71.

2) Udruga, za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.


X
PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

Članak 72.

l) Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:


 - kada Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja evidentiranih članova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja udruge.
 - ako se Skupština Udruge ne održi najmanje dvije godine uzastopce,

 - ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno.

Članak 73.

l) Odluka o prestanku djelovanja Udruge (članak 72. stavak 1. točka 1. Statuta) dostavlja se tijelu Uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Članak 74.

l) Ako Udruga prestane djelovati i postojati, njezina imovina, nakon podmirenja svih dospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se Fondu za  djecu poginulih djelatnika MUP-a RH.

Članak 75.

1)      Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge,

2)      Likvidator može, ali i ne mora biti član Udruge,

3)      Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se ostvarivanjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

XI


STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 76.

 

l) Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

2) Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

3) Izmjene i dopune statuta može inicirati Predsjedništvo Udruge, Glavni odbor i Nadzorni odbor udruge te najmanje 1/3 zastupnika na Skupštini Udruge.


Članak 77.

1) Odredbe Statuta tumači predsjedništvo Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Našice.

 


XII

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 78.

 l) članovima udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti Priznanja ili nagrada.


2) Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su se na adekvatan i učinkovit  način pomogle ostvarenju ciljeva udruge, može se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje, Spomenica ili Nagrada.

3) Zahvalnice, Priznanja i Nagrade dodjeljuje Skupština Udruge na prijedlog predsjedništva Udruge.

4) Mjerila za dodjelu vrsta priznanja, nagrada ili uspomenice utvrđuje predsjedništvo Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.


1)    Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa danom upisa u registar udruga.

 

 Predsjednik Udruge specijalne
   policije iz Domovinskog rata "ORAO"
      Orahovica - Našice       
Zdenko Minarik

_______________________________

 

 

M.P.

 Orahovica, 07. ožujak 2015. godine

        

                                                                    
                                                              

 

IZRADA DRVENE AMBALAŽE I SUVENIRA /098-1883-948/

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator