Na temelju ?lanaka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014), i ?lanka 27. Statuta Udruge, Skup?tina Udruge specijalaca Domovinskog rata "ORAO" Orahovica-Na?ice, dana 07. o?ujka 2015. godine na svom zasjedanju donosi:

 

S T A T U T

UDRUGE SPECIJALNE POLICIJE

IZ DOMOVINSKOG RATA "ORAO" ORAHOVICA-NA?ICE


I OP?E ODREDBE

?lanak 1.

 

1) Udruga SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA "ORAO" ORAHOVICA-NA?ICE (u daljnjem tekstu: Udruga USPDR "ORAO' Orahovica-Na?ice), je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih specijalaca MUP-a, PU Osje?ko-Baranjske SJP "ORAO" Osijek i kooptiranih ?lanova, pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata, koji se radi za?tite i promicanja zajedni?kih nacionalnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih, ekolo?kih, gospodarskih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja ureduju ustroj i djelovanje udruge.NAZIV I SJEDI?TE UDRUGE

?lanak 2.

 

l) Puni naziv Udruge: Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata "ORAO"
Orahovica-Na?ice.

2) Skra?eni naziv Udruge: USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice.

?lanak 3.

 

1) Sjedi?te Udruge je u Orahovici, Kralja Zvonimira 180.


2) Ovlast za dono?enje odluke o promjeni sjedi?ta Udruge, daje se predsjedni?tvu,
isklju?ivo u slu?aju preseljenja na drugu adresu.

 

 PODRU?JE DJELOVANJA UDRUGE

 

?lanak 4.

 

l) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice djeluje na podru?ju Virovititi?ko-podravske ?upanije, te na podru?jima koja su izvan ove ?upanije, a 1991. godinu su bili u sastavu PU Osje?ko-baranjske, te na podru?ju Republike Hrvatske.

 ?lanak 5.

l)  Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice je pravna osoba i upisuje se registar ?upanijskog ureda za op?u upravu Viroviti?ko-podravske ?upanije.


ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

?lanak 6.

l) Udrugu USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. U slu?aju sprije?enosti predsjednika, Udrugu predstavlja ?lan predsjedni?tva kojeg ovlasti predsjednik druge.


2) Nesavjesno obna?anje du?nosti predsjednika Udruge, povla?i vo?enje postupka pri Sudu ?asti Udruge, a na pismeni prijedlog Udruge.


OBILJE?JA UDRUGE

?lanak 7.

1) ?tambilj Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kru?nicu koja ome?uje vanjski rub u pravilnom rasporedu je naziv udruge (Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata), u sredini se nalazi stilizirani znak profila glave orla okrenute u desnu stranu, a u pozadini glave je isje?ak Hrvatskog povijesnog grba sa ?etiri polja u ?ijem gornjem dijelu je natpis ORAO, dok se u donjem dijelu nalazi natpis Orahovica-Na?ice.

 2) Zastava Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice pravokutnog je oblika i znakom  Udruge s logotipom Udruge.


3) Dan Udruge odre?uje nadnevak 05.o?ujak 1991.godine, dan osnutka Posebne jedinice policije Osijek.


I I

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

?lanak 8.

 l) Cilj Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice je promicanje op?ih i zajedni?kih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti.


2) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice je vanstrana?ka i nepoliti?ka udruga.

 

?lanak 9.

 l) Djelatnost Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice ostvaruje se:

 - okupljanjem ?to ve?eg broja ?lanova Udruge (djelatnog i pri?uvnog sastava SJP ORAO Osijek i ostalih pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata)

 - za?titom statusa i promicanjem interesa  ciljeva ?lanova Udruge

 - promicanjem i odr?anjem identiteta postrojbe SJP "ORAO" Osijek

 - promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te

promicanje i oplemenjivanje moralnih i eti?kih vrednota hrvatskog naroda,

- ?uvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem

i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetni?kom, vjerskom i spomeni?kom

 iskazivanju,

- za?titom ?asti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu

- organiziranjem stru?no-forumske djelatnosti (stru?ni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi izno?enje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu,

- organiziranim pru?anjem pomo?i u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholo?kih, pravnih i obiteljskih te?ko?a ?lanova Udruge kao i ?lanova njihovih obitelji,

- organiziranjem posmrtne pripomo?i za ?lanove Udruge,

- organizacija humanitarnih akcija radi pomo?i ?lanovima udruge,

- suradnjom 5 nadle?nim dr?avnim tijelima, institucijama i drugim dr?avnim ustanovama poradi rje?avanja ciljeva i interesa Udruge,

- sudjelovanjem u radu dr?avnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa ?lanova Udruge,

- organiziranjem kulturnih, ?portskih i drugih djelatnosti radi pomo?i socijalnoj reintegraciji ?lanova Udruge i unapre?enja kvalitete ?ivota ?lanstva i op?ih sposobnosti ?lanova Udruge,

- djelovanjem u dodjeli ?inova i odli?ja ?lanovima udruge, zaslu?nim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu ?inova HV, na na?in propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli ?inova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,

- dodjelom nagrada i priznanja zaslu?nim ?elnicima, ?lanovima tijela, djelatnicima i ?lanovima Udruge za stru?an, kvalitetan i pregala?ki rad.

 

 

UDRU?IVANJE I ODNOSI PREMA DRUGIM UDRUGAMA

?lanak 10.

l) Poradi ostvarivanja svih ciljeva i interesa Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice mo?e sura?ivati sa srodnim Udrugama na podru?ju Republike Hrvatske, dr?avnim i dru?tvenim subjektima, tijelima, du?nosnicima ili pojedincima i drugim ?imbenicima.

2) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice se mo?e povezati odnosno udru?iti u zajednicu Udruga sa srodnim Udrugama na podru?ju Republike Hrvatske, isklju?ivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa.


3) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice ima pravo i obvezu potra?ivati informacije, sura?ivati, poticati i na drugi odgovaraju?i na?in ostvarivati i za?titi pravo i interese svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

 

JAVNOST RADA

?lanak 11.

l) Rad udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice je javan.

 

2) Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvje??ivanjem ?lanstva o radu Udruge i zna?ajnim doga?anjima, pisanim izvije??ima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan na?in.

 

3) Sa sjednica pojedinih tijela Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice, iznimno javnost se mo?e isklju?iti u svakom slu?aju kada se raspravlja i odlu?uje o pitanjima koja su Statutom Udruge odre?ena kao slu?bena tajna.


 4) Slu?benom tajnom naro?ito se smatraju:

-  osobni podaci o ?lanovima Udruge,

 - idejni projekti iz djelatnosti Udruge

 - ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase slu?benom tajnom.

 

 

III

?LANSTVO UDRUGE

?lanak 12.

1) Udruga ima temeljne, pridru?ene i po?asne ?lanove.

2) ?lanstvo u Udruzi je dragovoljno.


TEMELJNO ?LANSTVO

?lanak 13.

l) Temeljnim ?lanom Udruge mo?e postati dr?avljanin RH, pripadnik djelatnog i pri?uvnog sastava kao i biv?i pripadnik djelatnog i pri?uvnog sastava SJP "ORAO" Osijek MUP-a RH, koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, u vremenskom periodu od njenog osnutka 05.03.1991. do 04.08.1995. god., te ostali pripadnici drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata, a sve u skladu s Pravilnikom radu udruge, kojega ?e donijeti Predsjedni?tvo na svom prvom zasjedanju:

- koji prihva?a na?ela i program i Statut Udruge

- izra?ava spremnost  promicanja ciljeva i provedbe zada?a Udruge

- kooptirani ?lanovi iz ?l. 1. ovog Statuta

 


PRIDRU?ENO ?LANSTVO

?lanak 14.

 l) Pridru?enim ?lanom Udruge mo?e postati dr?avljanin RH, osoba koja je u sklopu postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zada?a postrojbe, a nema uvjeta za prijem u ?lanstvo u svojstvu temeljnog ?lana.


2) Odluku o prijemu sa statusom pridru?enog ?lana donosi Glavni odbor udruge na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje tre?ine predsjedni?tva ili najmanje  10 ?lanova Udruge.

6) Protiv odluke Eti?kog povjerenstva mo?e se ulo?iti ?alba Sudu ?asti u roku od 8 dana.

7) Udruga vodi evidenciju (popis) svih ?lanova Udruge.


8) U popisu ?lanova Udruge zabilje?it ?e se dragovoljno pristupanje u obranu  Republike Hrvatske.


PO?ASNO ?LANSTVO

?lanak 15.

 l) Po?asnim ?lanovima udruge mogu postati dr?avljani RH, ?lanovi obitelji poginulog  (djeca, roditelji, supru?nik), zato?enog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika SJP "ORAO" Osijek MUP-a RH i doprinjeli ugledu Republike Hrvatske.


2) Pravna osoba sa statusom po?asnog ?lana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.

3) Odluku o prijemu sa statusom po?asnog ?lana, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili ve?ine ?lanova predsjedni?tva, donosi Glavni odbor.


U?LANJENJE I EVIDENCIJA ?LANOVA UDRUGE

?lanak 16.

l) Prijam u ?lanstvo obavlja se u sjedi?tu Udruge.


2) ?lanom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za u?lanjenje s danom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.


3) ?lanom Udruge ne mo?e postati:

- biv?i pripadnik djelatnog ili pri?uvnog sastava Specijalne jedinice policije MUP-a RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je po?inio te?ko kazneno djelo protiv ?ivota i tijela, protiv slobode i prava ?ovjeka i gra?ana i bilo koje kazneno djelo protiv RH,

- biv?i pripadnik djelatnog ili pri?uvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je tijekom slu?be odbio zapovijed nadre?enog ili nije izvr?io zapovijed, ukoliko je time po?inio te?ku posljedicu za slu?bu ili zadatak, ili je time slu?ba i zadatak bili te?ko ugro?en,

- biv?i pripadnik djelatnog ili pri?uvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji se u vi?e mahova usprotivio zapovjedi nadre?enoga u vezi sa slu?bom ili pojedinim zadatkom, ili koji je odbio obaviti svoju du?nost ili zadatak,
 - biv?i pripadnik djelatnog ili pri?uvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek koji je samovoljno napustio postrojbu ili slu?bu i nije se vratio u roku 24 sata, ili je slu?bu napustio prije izvr?enja zadatka postrojbe ili kada je za zadatak postrojbe saznao,
 - biv?i pripadnik djelatnog ili pri?uvnog sastava Specijalne jedinice policije RH, odnosno SJP Orao Osijek ukoliko je po?inio te?e kazneno djelo protiv imovine, posebice kra?om, te?kom kra?om, razbojni?tvom i razbojni?kom kra?om.


 4) O ispunjenju uvjeta za u?lanjenje odlu?uje Eti?ko povjerenstvo, koje imenuje Glavni odbor Udruge.


5) Eti?ko povjerenstvo donosi odluku o prijemu najkasnije u roku od 15 dana.


PRAVA I OBVEZE ?LANOVA UDRUGE

?lanak 17.

 l) ?lan Udruge ima pravo:

- birati i biti biran u sva tijela Udruge na prijedlog radnih tijela Udruge ili uz potporu ?lanova Udruge javnim glasovanjem, ve?inom glasova.

- sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,

- biti obavje?tavan o radu udruge od strane ?lanova Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajali?tima,
- tra?iti pomo? od Udruge, ako je kao takova, propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima


?lanak 18.

l) ?lan Udruge ima obveze:
- provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
- pridr?avati se i po?tivati odredbe Statua, programa i drugih op?ih akata,
- provoditi odluke tijela Udruge,
- ?uvati interese i ugled Udruge,
- po?tovati moralni kodeks pona?anja u Udruzi,
- redovito pla?ati ?lanarinu.


?lanak 19.

l) Odluku o visini ?lanarine donosi predsjedni?tvo Udruge za svaku kalendarsku godinu.

 

 

 

 

OBVEZE ?LANOVA U TIJELIMA UDRUGE

?lanak 20.

l) Izabrani ?lanovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje se izabrani kao i radu sjednice Skup?tine Udruge.


2) Tijela Udruge o svom radu podnose izvje??a Glavnom odboru Udruge, a Glavni odbor izvje??uje skup?tinu Udruge.STEGOVNA ODGOVORNOST ?LANOVA UDRUGE

?lanak 21.

 l) ?lan Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih op?ih akata, programa i propisa Udruge.


PRESTANAK ?LANSTVA U UDRUZI

?lanak 22.

l) ?lanstvo u Udruzi prestaje:

- isklju?enjem iz ?lanstva,

- nepo?tivanjem i grubim kr?enjem uvjeta propisanih ovim Statutom,

- nepla?anjem ?lanarine du?e od jedne (1) godine,

- istupanjem iz ?lanstva na osobni zahtjev,

- smr?u ?lana.


2) ?lan Udruge mo?e biti isklju?en ako te?e povrijedi svoje ?lanske obveze. Odluku o isklju?ivanju donosu Sud ?asti udruge. Protiv odluke o isklju?enju dopu?ten je prigovor Glavnom odboru u roku od 8 dana. Odluka Glavnog odbora je kona?na.

3) ?lan Udruge ima pravo istupiti iz ?lanstva Udruge podno?enjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovla?tenom tijelu za dono?enje odluke o primanju u ?lanstvo.


IV

USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

?lanak 23.

 l) Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik, djelovanja i rada svih ?lanova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i du?nosnika Udruge.


 2) Inicijativni odbor, Skup?tina udruge i tijela Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice, prema odredbama ovog Statua i odredbama Zakona o Udrugama.

3) Ustroj Udruge predvi?en ovim Statuom mora se uspostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dan od stupanja Statua Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice na snagu.


V


TIJELA UDRUGE

?lanak 24.

 

l) Udruga USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice, ima svoja tijela i du?nosnike.

 2) Du?nosnici tijela Udruge mogu biti samo dragovoljci Domovinskog rata sa najmanje provedeno 100 (sto) dana u postrojbi.


?lanak 25 .

l) Tijela Udruge su:
- Skup?tina,
- Predsjedni?tvo,
- Glavni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Sud ?asti.

2) Du?nosnici Udruge su:
- Predsjednik,
- Predsjednik Glavnog odbora,
- Dopredsjednik,
- Tajnik.


SKUP?TINA UDRUGE

?lanak 26.

l) Skup?tinu Udruge ?ine svi ?lanovi Udruge.

2) Skup?tina Udruge je najvi?e temeljno tijelo Udruge.

 

 

 


ZADA?A I OVLASTI SKUP?TINE UDRUGE

?lanak 27.

 l) Skup?tina Udruge:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruge,
- bira i razrje?ava ?lanove predsjedni?tva Udruge, Glavnoga odbora, Nadzornoga odbora, Suda ?asti Udruge i Rizni?ara,
- donosi program djelatnosti i plan rada Udruge, na prijedlog predsjedni?tva Udruge,
- razmatra i usvaja izvje??a o radu tijela Udruge,
- donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge,
- odlu?uje o promjeni imena ili znaka Udruge,
- odlu?uje o povezivanju i razdru?ivanju Udruge u zajednicu Udruga,
 -donosi odluku o prestanku postojanja Udruge,

 -bira i opoziva likvidatora Udruge

2) Skup?tina udruge radi prema poslovniku kojeg sama donosi.


?lanak 28.

1) Skup?tina mo?e prenijeti ovlasti iz svoje nadle?nosti na predsjedni?tvo Udruge, osim promjene postoje?eg i dono?enja novog Statuta, te izbora tijela i du?nosnika Udruge.


?lanak 29.

l) Skup?tina Udruge mo?e razrije?iti pojedino tijelo Udruge osim Glavnog odbora, ?lana tijela Udruge ili du?nosnika Udruge poradi neizvr?enja obveza ili u drugim slu?ajevima kada je potrebno za?tititi prava, interese i ugled Udruge.


ZASJEDANJE SKUP?TINE UDRUGE

?lanak 30.

1) Zasjedanja Skup?tine Udruge mogu biti redovna, sve?ana i izvanredna.


2) Na zasjedanje Skup?tine pozivaju se pismenim pozivom svi ?lanovi Udruge, a najkasnije (15) dana prije odr?avanja zasjedanja Skup?tine.


 3) U iznimnim okolnostima obavijest o zasjedanju Skup?tine Udruge mo?e biti i druga?ije organizirano uz upotrebu medija.


 4) Na zasjedanju skup?tine, svi nazo?ni ?lanovi Udruge ?ine kvorum.

 
5) Skup?tina odluke donosi natpolovi?nom ve?inom ?lanova nazo?nih zasjedanju.


?lanak 31.

 l) Redovna zasjedanja Skup?tine Udruge odr?avat ?e se najmanje jednom godi?nje, a svake ?etiri godine redovito izborno zasjedanje, saziva predsjednik Udruge.


2) Izvanredno zasjedanje Skup?tine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju :

 - odluke Glavnog odbora

 - pismenog zahtjeva najmanje 50%+1 ?lanova udruge


3) Predsjednik Udruge du?an je sazvati izvanredno zasjedanje Skup?tine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva ili odluke Glavnog odbora. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove izvanredno zasjedanje Skup?tine Udruge u navedenom roku, istekom roka, izvanredno zasjedanje Skup?tine Udruge saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.


PREDSJEDNI?TVO UDRUGE

?lanak 32.

 

1) Predsjedni?tvo Udruge ?ine:

- predsjednik

- dva (2) dopredsjednika

- predsjednik Glavnog odbora

- predsjednik suda ?asti

- tajnik


2) Mandat ?lanova predsjedni?tva traje ?etiri (4) godine i mo?e se ponoviti.

3) U vrijeme trajanja mandata ?lana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena ?lana umjesto kojeg je imenovan?lanak 32 a.

 l) Glasnogovornik Udruge:
- je predsjednik Udruge ili ?lan Udruge kojeg on ovlasti
- izra?ava stavove Udruge javnosti, putem medija ili na druge na?ineZADA?E I OVLASTI PREDSJEDNI?TVA UDRUGE

?lanak 33.

1) Predsjedni?tvo Udruge USPDR ?ORAO? Orahovica-Na?ice:

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi pravilnike, pravila, op?e i pojedina?ne akte Udruge u skladu sa Statutom Udruge radi provedbe zada?a utvr?enih Statutom i odlukama skup?tine

- provodi odluke Skup?tine Udruge

-donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge

- brine o provedbi svih donesenih odluka poradi ostvarivanja ciljeva Udruge

- predla?e Glavnom odboru program djelatnosti, plan rada i druge aktivnosti Udruge

- upravlja imovinom Udruge i predla?e Glavnom odboru financijski plan za sljede?e  plansko razdoblje

- pokre?e razli?ite projekte Udruge

- imenuje komisije i povjerenstva za izvr?enje pojedinog zadatka, odre?uje im sastav, zada?e i rokove izvr?enja

- povezuje djelatnosti tijela Udruge, poti?e njihove projekte i usmjeruje njihove djelatnosti
- osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno - tehni?kih i organizacijskih zada?a
- o svom radu redovito na Skup?tini Udruge podnosi izvje??e Skup?tini udruge kojemu je i odgovorno
 - mo?e donijeti odluku o udaljavanju s du?nosti bilo kojeg ?lana tijela Udruge (ova odluka ujedno predstavlja zahtjev za vo?enjem stegovnog postupka pred Sudom ?asti, a ?lanu koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom ?asti ne donese kona?na pravomo?na odluka)


SJEDNICE PREDSJEDNI?TVA UDRUGE

?lanak 34.

1) Sjednicu predsjedni?tva Udruge saziva Predsjednik Udruge, tajnik Udruge po potrebi, a u pravilu najmanje jedan puta mjese?no.

 2) Sjednica predsjedni?tva Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge.
3) Predsjedni?tvo Udruge odluke donosi natpolovi?nom ve?inom glasova nazo?nih ?lanova predsjedni?tva.


PREDSJEDNIK UDRUGE

?lanak 35.

1) Predsjednik Udruge je najvi?i du?nosnik Udruge.

2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge

3) Predsjednika Udruge bira Skup?tina Udruge

4) Za izbor predsjednika Udruge potrebna je natpolovi?na ve?ina glasova nazo?nih ?lanova Skup?tine

5) Predsjednik Udruge ne mo?e biti ?lan Udruge koji u postrojbi nije proveo najmanje sto (100) dana

6) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara predsjedni?tvu i Skup?tini Udruge

7) Mandat predsjednika Udruge traje ?etiri (4) godine i mo?e se ponoviti vi?e puta

ZADA?E I OVLASTI PREDSJEDNIKA UDRUGE

?lanak 36.

 1) Predsjednik Udruge:

- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- saziva zasjedanje Skup?tine,
- brine o provedbi odluka Skup?tine i predsjedni?tva,
- saziva i vodi sjednice predsjedni?tva Udruge,
- predla?e program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge,
- predla?e financijski plan za narednu kalendarsku godinu,
- brine o kori?tenju imovine Udruge,
- podnosi redovita izvje??a o radu predsjedni?tva Udruge,
- saziva i vodi tiskovne konferencije,

- dostavlja Zapisnik redovne sjednice skup?tine nadle?nom tijelu koje vodi registar udruga.


?lanak 37.

Predsjednik Udruge mo?e:

- svojom odlukom ovlastiti jednog od dopredsjednika Udruge da ga zamjenjuje u slu?aju sprije?enosti ili nenazo?nosti

- mo?e zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti 5 odredbama ovog Statuta i dati na potvrdu Glavnom odboru, odluka, odluka Glavnog odbora u svezi predmetne odluke je kona?na

-ulo?iti ?albu Sudu ?asti u roku od 8 dana, na odluku Eti?kog povjerenstva kojom ono prima u ?lanstvo moliteljaDOPREDSJEDNICI UDRUGE

?lanak 38.

l) Udruga ima dva (2) dopredsjednika koje bira Skup?tina Udruge


2) Predsjednik Udruge mo?e jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenika predsjednika Udruge


3) Mandat dopredsjednika traje ?etiri (4) godine i mo?e se ponoviti

 


TAJNIK UDRUGE

?lanak 39.

l) Tajnik udruge je ?lan Udruge koji osigurava pravilan rad du?nosnika i tijela stru?nih slu?bi

 Udruge, te obavlja poslove po naloga predsjednika i predsjedni?tva Udruge

2) Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvr?uje Glavni odbor Udruge na prvoj konstituiraju?oj sjednici

3) Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku, predsjedni?tvu i Skup?tini Udruge

 

 

?lanak 40.


Tajnik uz pristanak predsjednika, predsjedni?tva i Skup?tine Udruge obavlja sljede?e poslove:
- provodi odluke Skup?tine, predsjedni?tva i predsjednika Udruge

- priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge

- rukovodi obradom administrativnih, materijalno-financijskih, tehni?kih i organizacijskih zada?a Udruge

- kontaktira s dr?avnim, gospodarstvenim, politi?kim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sli?nim ili istim programima djelatnosti

- inicira informativnu i izdava?ku, kulturnu i ?portsku djelatnost Udruge

- predla?e pravilnike o radu Udruge, te podnosi izvje??a o njihovu radu


RIZNI?AR UDRUGE

?lanak 40a.

l) Rizni?ar Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvr?uje Glavni odbor Udruge na konstituiraju?oj sjednici

2) Rizni?ar provodi stalnu skrb o pravilnom financijskom poslovanju u skladu sa pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta

3) Rizni?ar je obavezan o svakoj financijskoj transakciji Udruge dati obavijest Predsjedniku Udruge, a ovisno od konkretnog slu?aja (promet ve?im nov?anim iznosima) zatra?iti usmenu ili pismenu suglasnost predsjednika ili Glavnog odbora Udruge

4) Rizni?ar je osobno odgovoran za po?tivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje, a podnosi izvje??e o svojem radu i stanju financija najmanje jednom mjese?no na sjednici Predsjedni?tva Udruge i na zahtjev Predsjednika Glavnog Odbora Udruge
5) Rizni?ar priprema prijedlog godi?njeg financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvje??e Glavnom odboru Udruge i Predsjedni?tvu Udruge na Skup?tini iste
6) Rizni?ar posredstvom Predsjedni?tva predla?e Glavnom odboru Udruge visinu godi?nje ?lanarine za ?lanove Udruge te skrbi o na?inu uplata tih ?lanarina na otvoreni ra?un udruge
7) Po?to je Udruga neprofitna organizacija, rizni?ar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvije??a prema propisima kojima se ureduje na?in vo?enja ra?unovodstva neprofitnih udruga

8) Materijalno - financijsko poslovanje Udruge voditi ?e se putem njenog ?iro ra?una.
9) Udruga ?e imati ustrojenu analiti?ku karticu, a financijsko poslovanje ?e rizni?ar Udruge voditi u sjedi?tu Udruge

10) Za svoj rad rizni?ar odgovara Predsjedniku, Glavnom odboru i Skup?tini Udruge

GLAVNI ODBOR UDRUGE

?lanak 41.

l) Glavni odbor Udruge broji jedanaest (11) ?lanova. Predsjednik Glavnog odbora bira Skup?tina Udruge, a ?lanove GO potvr?uje Skup?tina udruge

2) Mandat ?lanova Glavnog odbora traje ?etiri (4) godine

3) U radu Glavnog odbora sudjeluju Predsjednik ili Dopredsjednik kojega predsjednik za to ovlasti

?lanak 42.

l) Tajnik i rizni?ar Udruge sudjeluju u radu Glavnog odbora bez prava glasa

?lanak 43.

l) Predsjednik Glavnog odbora saziva sjednice Glavnog odbora u pravilu najmanje jednom (1) u tri (3) mjeseca, na zahtjev Predsjedni?tva ili Nadzornog odbora Udruge
2) Glavni odbor konstituira se na prvoj sjednici nakon izbor, a ona se mora zakazati u roku od najvi?e od najvi?e trideset (30) dana od izbora na Skup?tini Udruge


?lanak44.

1) Zada?e i ovlasti Glavnog odbora:
- utvr?uje prijedlog izmjena i dopuna Statua Udruge
- izme?u dvije sjednice obavlja funkcije skup?tine Udruga
- brine o provedbi odluka skup?tine Udruga
- brine o provedbi i ostvarivanju ciljeva Udruge
- usvaja godi?nji plan Udruge
- usvaja financijski plan za plansko razdoblje
- imenuje eti?ko povjerenstvo Udruge
- utvr?uje i predla?e listu kandidata za izbor du?nosnika i tijela Udruge
- utvr?uje listu zastupnika za redovni, izvanredni, sve?ani i izborni Sabor krovne Udruge
- na prijedlog Predsjedni?tva odre?uje visinu i na?in uplate godi?nje ?lanarine
- potvr?uje prijedlog Eti?kog povjerenstva za dodjelu odli?ja Udruge specijalne policije, prijedlog liste za dodjelu vojnih ?inova, ratnih odli?ja, pohvalnica, zahvalnica i  priznanja
- mo?e zaustaviti provedbu svih odluka tijela Udruge ukoliko smatra da nisu u skladu s odlukama Statuta Udruge
- odlu?uje o pokretanju postupka opoziva izabranih du?nosnika i ?elnika Udruge prije isteka njihovih mandata, ukoliko oni neuredno, nesavjesno i nemarno izvr?avaju svoje du?nosti i obveze ili ne po?tuju odredbe statuta Udruge
- poti?e i sudjeluje u osnivanju i organizaciji djelovanja Po?asnog zdruga u Udruzi
- u slu?aju suspenzije Predsjednika Udruge na prijedlog Predsjedni?tva Udruge bira vr?itelja du?nosti predsjednika Udruge izme?u dva dopredsjednika

- na sjednici Glavnog Odbora odluke se donose natpolovi?nim brojem glasova prisutnih s tim da pri dono?enju odluka mora nazo?iti vi?e od 50% ?lanova Glavnog odbora
- Glavni Odbor radi po poslovniku koji sam donosi

NADZORNI ODBOR UDRUGE

?lanak 45.

l) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) Udruge je tijelo s nadzorno -  usmjeriva?kim zada?ama i ovlastima u okviru rada i djelovanja du?nosnika i tijela  Udruge
2) ?lanove NO bira skup?tina Udruge
3) NO ima tri (3) ?lana i to predsjednika NO, i dva (2) ?lana
4) Predsjednika i ?lanove NO
5) ?lan NO istodobno ne mo?e biti ?lanom drugih tijela Udruge
6) NO donosi pravilnik o radu NO
7) NO za svoj rad odgovara Skup?tini Udruge
8) U slu?aju uo?enih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela Udruge, du?nosnika, izvr?nih povjerenstava ili odbora Udruge, NO o tome bez odgode izvje?tava predsjednika i Skup?tinu Udruge uz prijedlog mjera i postupaka
9) Mandat ?lanova NO traje ?etiri (4) godine i mo?e se ponoviti
10) NO je samostalno i neovisno tijelo Udruge i odgovara jedino Skup?tini Udruge, ali ?lanovi NO podlije?u stegovnim normama Sudu ?asti Udruge


NADLE?NOSTI I OVLASTI NADZORNOG ODBOR

?lanak 46.

NO Udruge:
- nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom tromjese?no
- nadzire kori?tenje imovine i materijalno - financijsko poslovanje Udruge najmanje jednom tromjese?no, te vodi brigu da isto bude u skladu sa zakonom propisanim normama i odredbama ovog statuta
- podnosi redovita izvje??a predsjedniku i Skup?tini Udruge


?lanak 47.

 l) Nadzorni odbor Udruge ima pravo bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvr?nih komisija i odbora

 

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

?lanak 48.

l) Sjednicu NO Udruge saziva predsjednik NO u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
2) Nadzorni odbor odluke donosi natpolovi?nom ve?inom sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora

 

SUD ?ASTI UDRUGE

?lanak 49.

l) Sud ?asti je tijelo Udruge koje odlu?uje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv du?nosnika, ?lanova tijela i cjelokupnog ?lanstva udruge, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti
2) Predsjednika i ?lanove Suda ?ASTI BIRA Skup?tina Udruge
3) Sud ?asti ima tri (3) ?lana i to: predsjednika Suda ?asti i dva (2) ?lana
4) ?lan suda ?asti istodobno ne mo?e biti ?lanom drugih tijela Udruge
5) Sud ?asti donosi pravilnik o radu Suda ?asti
6) Sud ?asti za svoj rad odgovoran je Skup?tini Udruge
7) Sud ?asti o svom radu podnosi izvje??e predsjedniku i Skup?tini Udruge
8) Mandat ?lanova suda traje ?etiri (4) godine i mo?e se ponoviti


NADLE?NOSTI I OVLASTI SUDA ?ASTI

?lanak 50.

1) Sud ?asti Udruge:
- vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti
- odlu?uje o prizivima ?lanova Udruge natpolovi?nom ve?inom, sukladno Statutu i pravilniku o radu Suda ?asti
- odlu?uje o ?albi na odluku Eti?kog povjerenstva o ?lanstvu u Udruzi


?lanak 51.

l) Posebnim op?im aktom Udruge utvrdit ?e se na?in pokretanja, postupak, ka?njivi postupci i stegovne mjere (kazne)
2) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti donosi Sud ?asti Udruge


SJEDNICE SUDA ?ASTI I UDRUGE

?lanak 52.

l) Sjednicu Suda ?asti Udruge saziva predsjednik Suda ?asti po potrebi, a najmanje  jednom u tri (3) mjeseca
2) Sud ?asti svoje odluke donosi natpolovi?nom ve?inom


POSTUPAK UDALJENJA S DU?NOSTI

?lanak 53.

 l) Du?nosnika Udruge ili ?lana ustrojstvenog oblika, mo?e se udaljiti s du?nosti (nadalje-suspendirati) poradi:
 - nepo?tivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,
 - nepo?tivanja Pravilnika i neizvr?avanja odluka i programa Udruge,
 - djelovanja ?tetna za ugled Udruge i njezina ?lanstva.


?lanak 54.

 l) Odluku o suspenziji du?nosnika, ?lana tijela Udruge, ?lana komisije, odbora ili povjerenstva Udruge donosi predsjedni?tvo Udruge, a na prijedlog predsjednika, jednog dopredsjednika ili najmanje 1/2 ?lanova predsjedni?tva ali odluku mora u roku od osam (8) dana potvrditi Sud ?asti.

2) Odluku o suspenziji predsjednika Udruge donosi Skup?tina udruge, a na prijedlog  predsjedni?tva ili najmanje 50% ?lanova Skup?tine Udruge.

 

?lanak 55.


 l) Odluka o suspenziji istodobno predstavlja akt pokretanja ispitnog postupka pred Nadzornim odborom i vo?enje stegovnog postupka pred Sudom ?asti.

 2) Protiv stegovne odluke Suda ?asti stranka mo?e ulo?iti ?albu u roku od osam(8) dana Glavnom odboru Udruge.

3) Predsjednik Udruge je stranka u stegovnom postupku.

4) Odluka Glavnog odbora je kona?na.


?lanak 56.

 l) U slu?aju suspenzije predsjednika Udruge predsjedni?tvo Udruge predla?e Glavnom odboru imenovanje vr?itelja du?nosti Predsjednika Udruge i to jednog od dopredsjednika Udruge.
2) Vr?itelj du?nosti Predsjednika Udruge obavlja poslove predsjednika Udruge do dovr?etka ispitnog postupka, odnosno do izbora novog predsjednika Udruge.
3) Ako Sud ?asti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, predsjedni?tvo Udruge obvezno je , u roku od trideset (30) dana, nakon odluke Suda ?asti, pokrenuti  postupak za izbor novog predsjednika Udruge prema postupku utvr?enim ovim  statutom.

VI
NA?IN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

?lanak 57.

 l) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim ili javnim glasovanjem.


2) Za izbor u tijela Udruge potrebna je ve?ina glasova nazo?nih na Skup?tini.


?lanak 58.

l) Predsjednik Radnog predsjedni?tva upoznaje Skup?tinu s na?inom predlaganja kandidata, sastavom kandidacijskih lista i na?inom izbora ?lanova tijela Udruge.


2) Predsjednik Radnog predsjedni?tva prezentira Skup?tini kandidacijske liste ?itanjem imena predlo?enih. U slu?aju zahtjeva nazo?nih navodi obrazlo?enje kandidature te poziva kandidata na prihva?anje kandidature.


3) Ukoliko je predlo?eni kandidat izo?an sa sjednice Skup?tine predsjednik Radnog predsjedni?tva mora prilo?iti pismenu izjavu o prihva?anju kandidature predlo?enog  kandidata.

 

4) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim ili javnim glasovanjem uz mogu?nosti isticanja vi?e kandidata.


?lanak 59.

l) Predsjednik Radnog predsjedni?tva predla?e imenovanje izbornog povjerenstva od (3) ?lana (predsjednika komisije i najmanje dva (2) ?lana).


?lanak 60.

1) Predsjednik Izbornog povjerenstva podnosi izvje??e Skup?tini o rezultatima glasovanja.

2) Izvje??e Izbornog povjerenstva mora sadr?avati:
 - naziv tijela,
 - listu kandidata za tijelo koje se bira prema broju dobivenih glasova.


?lanak 61.

l) Rezultate izbora spram izvje??a Izbornog povjerenstva progla?ava predsjednik Izbornog povjerenstva.?lanak 62.


l) Nakon izvr?nih izbora predsjednika, ?lanova predsjedni?tva, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda ?asti USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice, novoizabrani predsjednik ispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Skup?tini na ukazanom povjerenju i preuzima rukovo?enje nastavka sjednice Skup?tine.


?lanak 63.

Izborni materijali i rezultati sjednice Skup?tine moraju se ?uvati u pismohrani USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice, do okon?anja slijede?e izborne Skup?tine. 


TRAJANJE MANDATA

?lanak 64.

 1) Du?nosnici i ?lanovi tijela Udruge biraju se na mandat od ?etiri (4) godine, a isti se mo?e ponoviti.

2) U vrijeme trajanja mandata ?lana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena mandata ?lana umjesto kojeg je imenovan.

3) Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih ?lanova.


VII
KANDIDIRANJE ZA IZBORE

?lanak 65.

l) Predsjedni?tvo Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor ?lanova u tijela Udruge.

2) Inicijativni odbor poradi osniva?ke skup?tine predla?e kandidacijske liste za izbor u tijela Udruge i du?nosnike Udruge.

3) na skup?tini Udruge mo?e se predlo?iti do tri (3) kandidata za izbor u predsjedni?tvo i po jednog  kandidata u ostala tijela Udruge sukladno Izbornom pravilniku.

VIII
IMOVINA, NA?IN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NA?IN STJECANJA
IMOVINE UDRUGE


?lanak 66.

l) Imovinu Udruge ?ine nov?ana sredstva, pokretnine i nepokretne stvari Udruge, te druga imovinska prava.

2) Imovinom Udruge mo?e se raspolagati isklju?ivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.


?lanak 67.

 1) Udruga imovinu sti?e:
 - uplatom ?lanarine ?lanova Udruge,
 - dotacijom sredstava iz dr?avnog prora?una RH, prora?una op?ina, gradova, ?upanije i fondova,
 - dragovoljnim prilozima i darivanjima od strane donatora,
 - prihodi sa javnih priredbi organiziranih u ?ast i sje?anje na SJP i njihove  pripadnike.


IX


FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

?lanak 68.

l) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvje??a prema propisima kojima se ureduje na?in vo?enja knjigovodstva i ra?unovodstva neprofitnih Udruga.


2) Materijalno-financijska sredstva Udruge slu?e za ostvarivanje djelatnosti Udruge u skladu sa postoje?im Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.


3) Na?in materijalnog i financijskog poslovanja udruge utvr?uje se Pravilnikom o materijalnom financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.


4) Udruga kao temeljni oblik organiziranja, voditi ?e materijalno-financijsko poslovanje putem ?iro-ra?una Udruge.?lanak 69.

 

l) Financijskim planom se utvr?uju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.

2) Financijski plan za kalendarsku godinu i zavr?ni ra?un Udruge donosi Skup?tina Udruge na prijedlog predsjedni?tva udruge.


3) Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnijeti izvje??e o materijalno-financijskom poslovanju i stanju ra?una udruge, Skup?tini Udruge, s prikazom teku?eg odnosno idu?eg obra?unskog razdoblja i zavr?nog ra?una.


?lanak 70.

l) Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor udruge te  podnosi izvje??e predsjedniku i Skup?tini Udruge.


?lanak 71.

2) Udruga, za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.


X
PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

?lanak 72.

l) Udruga prestaje s djelovanjem u slu?aju:


 - kada Skup?tina udruge dvotre?inskom ve?inom glasova ukupnog broja evidentiranih ?lanova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja udruge.
 - ako se Skup?tina Udruge ne odr?i najmanje dvije godine uzastopce,

 - ako je odlukom nadle?nog tijela djelovanje Udruge pravomo?no zabranjeno.

?lanak 73.

l) Odluka o prestanku djelovanja Udruge (?lanak 72. stavak 1. to?ka 1. Statuta) dostavlja se tijelu Uprave nadle?nom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

?lanak 74.

l) Ako Udruga prestane djelovati i postojati, njezina imovina, nakon podmirenja svih dospjelih obveza, drugih tro?kova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se Fondu za  djecu poginulih djelatnika MUP-a RH.

?lanak 75.

1)      Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skup?tina Udruge,

2)      Likvidator mo?e, ali i ne mora biti ?lan Udruge,

3)      Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se ostvarivanjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovla?tena za zastupanje Udruge do okon?anja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

XI


STATUT I DRUGI OP?I AKTI UDRUGE

?lanak 76.

 

l) Statut Udruge osnovni je op?i akt Udruge.

2) Svi drugi akti Udruge moraju biti uskla?eni s odredbama Statuta.

3) Izmjene i dopune statuta mo?e inicirati Predsjedni?tvo Udruge, Glavni odbor i Nadzorni odbor udruge te najmanje 1/3 zastupnika na Skup?tini Udruge.


?lanak 77.

1) Odredbe Statuta tuma?i predsjedni?tvo Udruge USPDR "ORAO" Orahovica-Na?ice.

 


XII

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

?lanak 78.

 l) ?lanovima udruge za rad i postignu?a u ostvarivanju ciljeva Udruge, mo?e se dodijeliti Priznanja ili nagrada.


2) Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su se na adekvatan i u?inkovit  na?in pomogle ostvarenju ciljeva udruge, mo?e se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje, Spomenica ili Nagrada.

3) Zahvalnice, Priznanja i Nagrade dodjeljuje Skup?tina Udruge na prijedlog predsjedni?tva Udruge.

4) Mjerila za dodjelu vrsta priznanja, nagrada ili uspomenice utvr?uje predsjedni?tvo Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

?lanak 79.


1)    Ovaj statut stupa na snagu danom dono?enja, a primjenjuje se sa danom upisa u registar udruga.

 

 Predsjednik Udruge specijalne
   policije iz Domovinskog rata "ORAO"
      Orahovica - Na?ice       
Zdenko Minarik

_______________________________

 

 

M.P.

 Orahovica, 07. o?ujak 2015. godine