CTY - SVJEDO?ENJE JOSIPA TURKALJA

slika Josipa Turkalja

Specijalna policija nije imala odjel kriminalisti?ke policije i nije se bavila kaznenim djelima, potvrdio je u ponedjeljak drugog dana svjedo?enja pred Haškim sudom u postupku protiv trojice hrvatskih generala Josip Turkalj, zapovjednik antiteroristi?ke jedinice Lu?ko u doba Oluje u ljeto i jesen 1995. godine.


 
      Generali Ante Gotovina, Ivan ?ermak i Mladen Marka? terete se za ratne zlo?ine po?injene tijekom i poslije spomenute oslobodila?ke akcije hrvatske vojske i policije.
   "Specijalna policija nije imala odjel kriminalisti?ke policije i nije se bavila kaznenim djelima"... ali je, u slu?aju da je za kazneno djelo osumnji?en jedan od njezinih pripadnika, bila du?na krim-policiji pru?iti svu pomo? u utvr?ivanju ?injenica, kazao je svjedok Turkalj u protuispitivanju Gorana Mikuli?i?a, branitelja generala Marka?a.
Mikuli?i? je potom predo?io dokument o rješenju koji je potpisao general Marka? o suspenziji pripadnika ATJ Lu?ko Maria Špekuljuka jer se protiv njega vodio kazneni postupak, a Turkalj je kazao da je to bila zadana procedura i da je sve u?injeno "po pravilima".
Mikuli?i? je potom na?eo temu o proceduri popravka i otpisa oru?ja ATJ Lu?ko, a Turkalj je kazao da je sve ra?eno sukladno pismenim aktima MUP-a.
   Prema njegovim rije?ima, postojali su popisi oru?ja koje treba ispitati i njihovi serijsku brojevi ali se nikada nije navodilo tko je zadu?io koje oru?je.
  "Ni ATJ Lu?ko nije bila izuzeta iz ove uobi?ajene procedure... pa tako ni ne postoji evidencija tko je koristio koje oru?je u pojedinim akcijama, uklju?uju?i i Grubore", rekao je Turkalj.
U zaseoku Grubori je, prilikom operacije pretrage terena "Obru?" u dolini Plavno izme?u Knina i Drniša 25. i 26. kolovoza 1995. ubijeno pet osoba srpske nacionalnosti u dobi izme?u 45. i 90. godina.
"Svatko je mogao du?iti oru?ja koje je htio, zavisno o tipu akcije... i sam ?eli?, operativni zapovjednik akcije, ravnatelju policije podnio je izvješ?e u kojem stoji da ne postoji evidencija koje je oru?je koristio odre?eni djelatnik", posvjedo?io je Turkalj.
    Turkalj je u vrijeme te akcije bio u Zagrebu, a prve dojave o "doga?aju" u Gruborima primio je 27. kolovoza od na?elnika sto?era operacija ?eljka Sa?i?a, nakon ?ega je stigao u podru?je Plavnog.
"Stigavši u Grubore moglo se procijeniti da se tu dogodila borba", kazao je Turkalj.
Svjedok je u protuispitivanju istaknuo da "nikada od viših struktura nije dobio naputak ili zapovjed da se doga?aji u Gruborima zataškaju ili ne istra?e".
  Odvjetnik Mikuli?i? je potom predo?io dokument, koji je onda uveden u spis, a radi se o izvješ?u odjela    kriminalisti?ke policije ?upanijskom dr?avnom odvjetništvu u Šibeniku iz lipnja 2004., iz kojeg je vidljivo da se istraga još uvijek vodila i devet godina nakon Grubora.
"Za sada nismo uspjeli utvrditi sastave grupa niti zapovjednike grupa jer i nije bilo striktne podjele, ve? su se zbog konfiguracije terena ili prijateljskih odnosa formirale skupine ili parovi", stoji u dokumentu, a Turkalj je kazao da je "takva pretraga terena mogu?a".
   Na upit da li danas ima bilo kakve informacije da se u Gruborima desio zlo?in i tko bi mogao biti osnovano sumnjiv za po?injenje tog zlo?ina, svjedok je kazao da nema.
"Nisam to imao ni 1995. a nemam ni danas", kazao je Turkalj.
Na glavnom je ispitivanju, na pitanje zašto se Frano Drlje, jedini od pripadnika specijalaca koji su sudjelovali u pretrazi terena, odbio pismeno o?itovati o tom slu?aju, Turkalj je odgovorio da je bio "nedisciplinirani vojnik koji nije poštovao autoritete ali je bio iznimno dobar borac".
"Apsolutno nije bilo indicija da je povezan sa zlo?inom i da zato ne ?eli pisati izvješ?e", kazao je Turkalj ?ije se svjedo?enje nastavlja i u utorak.
   O?itovanje o spomenutom zlo?inu zatra?ila je 27. velja?e 1996. godine od Ministarstva vanjskih poslova i tadašnja posebna izvjestiteljica za ljudska prava na podru?ju bivše Jugoslavije Elizabeth Rehn. Svjedo?e?i pred Haškim sudom u tom predmetu, kazala je da "nikada nismo dobili pravi odgovor hrvatske Vlade o incident u u Gruborima".
 
www.slobodnadalmacija.hr