U prostorijama Matice Hrvatske u Zadru odr?ana prezentacija knjige Dokumenti vojne provinijencije - "Republike Srpske Krajine". Iako prezentacija nije bila dio slu?benog programa, uprili?ena je u sklopu obilje?avanja 17. obljetnice akcije Maslenica.