Slu?bene reakcije iz Fonda hrvatskih branitelja još nema, ali saznajemo da De?akovu najavu da ?e branitelje pozvati u drugi fond do?ivljavaju i kao novu frontu za destabilizaciju pozicije Jadranke Kosor.
Najava generala ?ure De?aka nezadovoljnog radom Fonda hrvatskih branitelja da ?e pozvati oko 300.000 ?lanova koje okuplja Koordinacija braniteljskih udruga da udjele prenesu u novi fond, neugodno je odjeknula u vrhu fonda. Obzirom na politi?ke potrese u sjedištu HDZ-a, u FHB-u sumnjaju da tajmnig nije slu?ajan ve? da se radi o drugoj fronti u pokušaju destabilizacije premijerke Kosor, ina?e predsjednice Upravnog odbora FHB-a.

Iako je ?uro De?ak nezadovoljstvo radom Fonda iskazivao mjesecima, njegov istup dan nakon objave odbjeglog premijera Ive Sanadera da se vra?a u aktivnu politiku tuma?i se kao planiran. “Pitanje jest je li to koordiniran napad na premijerku Kosor jer izlazak 300.000 ?lanova de facto zna?i gašenje Fonda hrvatskih branitelja”, kazao je Poslovnom dnevniku izvor blizak vrhu FHB-a, koji je tra?io da da ne bude imenovan.

?lan Upravnog odbora Petar Lovri? pak ka?e: ”Iako svatko ima pravo pozvati gra?ane da ula?u u neki fond, mislim da je nekorektno od De?aka da pokušava rušiti FHB. No, opasnosti za fond nema, to smo dokazali dobrim poslovanjem i ne vjerujem da ?e ovo uzdrmati FHB”. Na pitanje radi li se o napadu na premijerku ili je De?akov istup slu?ajnost Lovri? ka?e: “Mo?da sam naivan, ali mislim da nije napad. De?ak je nezadovoljan ve? mjesecima i ranije je imao dosta špekulativne ideje o FHB-u”. Sam De?ak pojasnio nam je razloge svojeg nezadovoljstva rije?ima da je društvom za upravljanje FHB-om, odnosno Erste investom, “više nego zadovoljan“. No, “fond hrvatskih branitelja sveo se na socijalnu pomo? braniteljima i stipendiranje djece. To je fantasti?no, ali od takve politike nemaju koristi njegovi udjelni?ari”, ka?e De?ak. Fond bi trebao, smatra De?ak, proširiti svoju politiku ulaganja, da se omogu?i ulaganja i u nekretnine kako bi se imovina ?lanovima multiplicirala. Pravni okvir fonda trebao bi se izmijeniti u smjeru da se udjeli u FHB-u mogu prodavati, što trenuta?no nije slu?aj, da se branitelje zaštiti od ‘torbarenja’. Ne promijeni li se pravni okvir fonda, bivši ?lan Upravnog odbora koji je ostavku podnio prije dva mjeseca, najavio je da ?e pozvati oko 300.000 branitelja koji su ?lanovi Koordinacije braniteljskih udruga kojoj je on na ?elu dan iza?u iz FHB-a. Uspije li homogenizacija braniteljske populacije, izlazak tolikog broja udjelni?ara zna?io bi gašenje FHB-a.

 Naime, prema posebnom zakonu koji ga regulira fond ide u automatsku likvidaciju ukoliko neto imovina nakon isteka roka od tri godine padne ispod 50 posto od utvr?ene imovine na zadnji dan tre?e godine. Trenutno FHB ima oko pola milijuna ?lanova, a imovina mu iznosi oko 2,2 milijarde kuna. Ina?e, ideja o prijenosu udjela na neki novi Fond nema pravne osnove. Udjeli u FHB-u ne mogu se otkupljivati ve? se ?lanovi mogu samo isplatiti. To zna?i da bi pozvani branitelji koji bi se odlu?ili eventualno slijediti De?aka mogu dobiti novac na ruke i potom ga ulo?iti u novi fond. I tu je opet nastupa problem; prema zakonu o investicijskim fondovima društvo za upravljanje mora osnovati novi fond koji prema zakonu mora biti otvoren za sve ?lanove, a ne samo za branitelje. Druga opcija je osnivanje fonda s privatnom ponudom, no maksimalni broj ?lanova takvog fonda ograni?en je na 200 ?lanova što isklju?uje ogromnu braniteljsku populaciju na koju De?ak ra?una pa bi se u stoga trebalo tra?iti tre?e rješenje. Sljede?i tjedan trebala bi se odr?ati redovna sjednica Upravnog odbora FHB-a na kojoj ?e se raspravljati i o De?akovoj “inicijativi”.

Imovina FHB-a 2,2 milijarde kuna

Dobit u 2009. oko 250 milijuna kuna
U Fond hrvatskih branitelja dr?ava je prenijela dionice HT-a i Ine, koja je u me?uvremenu prodana i trenuta?na imovina iznosi oko 2,2 milijarde kuna, a vrijednost udjela iznosi 721,5 kunu. Fond je krajem prosinca isplatio dividendu za 2008. i to prosje?no 215 kuna po branitelju, s time da su branitelji rekorderi po broju udjela dobili oko 3000 kuna. Dobit u 2009., prema procjenama, iznosit ?e oko 250 milijuna kuna. Nezadovoljstvo De?aka tuma?i se i njegovom neostvarenom ?eljom da Fond preuzme Vupik. Takvo ulaganje ne dopušta zakon, a blagonaklono na njega zbog potrebe restrukturiranja nije gledao ni Upravni odbor. Navode da novim fondom pokušava spasiti novac nekom od prijatelja De?ak opovrgava.


preuzeteo sa: www.ddrrh.com